MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
5:30am5:30am5:30am5:30am5:30am
6:30am6:30am6:30am6:30am6:30am
7:30am7:30am7:30am7:30am7:30am8:00am
Members Only WOD
9:30am9:30am9:30am9:30am9:30am9:30am
Free Community WOD
11:00-12:45pm
Open Gym
4:30pm4:30pm4:30pm4:30pm4:30pm
5:00-5:30pm
Crossfit Kids (ages 5-9)
5:00-5:30pm
Crossfit Kids (ages 5-9)
5:30pm5:30pm5:30pm5:30pm5:30pm
5:30-6:30pm
Crossfit Kids (ages 10-15)
5:30-6:30pm
Crossfit Kids (ages 10-15)
6:30pm6:30pm6:30pm6:30pm6:30pm